Home 5

Miért az ÚjSuli?

Családias környezet, kiscsoportos tanórák

Barátságos, kiscsoportos tanórák, családias, inspiráló környezetben. Csoportlétszám évfolyamonként max. 8-10 fő.

Nyújtott 1. évfolyam

A nyújtott első évfolyam, az előkészítő tulajdonképpen az óvoda és az iskola közötti átmenetet fedi le. Lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekek egy hosszabb időszaknak köszönhetően, könnyedén szokjanak át a játékos iskolai előkésztő foglalkozásokból a komolyabb koncentrációt és feladattudatot igénylő mindennapokba.

Tanulóink személyiségének formálása

A gyerekek ismerjék, szeressék önmagukat a hibáikkal együtt. Folyamatosan alakuljon a pozitív énképük, önismeretük. Legyenek toleránsak, elfogadóak, tisztelettudóak másokkal szemben.

Rendszeres gyógypedagógiai és pszichológusi foglalkozások

A szakemberek a tanórákon is részt vesznek, együttműködnek a pedagógusokkal és a szülőkkel.

Felvételi előkészítő foglalkozások heti 4 órában

Sikeres felévtelik a tanulók által megjelölt középfokú intézményekbe

Angol nyelv minden évfolyam számára

Emelt óraszámú angol nyelv oktatása minden évfolyamon

Évente változó témájú projektnapok

Ezeknek a projekteknek a központi témái szervesen illeszkednek a tanórák anyagához (pl.: természetismeret, színház, stb.)

Választható szakkörök

Pl.: meseterápia, természetbúvár, angol, zongora foglalkozások

Differenciált oktatás

A tehetsége kibontakoztatásának segítése, valamint a különleges bánásmódot igénylő gyermekek hátrányainak kompenzálása.

Bemutatkozás

Az iskola 1992-1993-as tanévben szülői igényre jött létre, kizárólag azzal a céllal, hogy a gyerekek olyan intézményben tanulhassanak, ahol kudarcok és szorongások nélkül nyugodt, barátságos környezetben sajátíthatják el az általános iskola számára előírt tudásanyagot.

Az iskola gyermekközpontú, türelemre nevel és önmagában is toleráns. Gyermekközpontúsága azt jelenti, hogy messzemenőkig alkalmazkodik a tanulók személyiségéhez, pillanatnyi tudásszintjéhez, érdeklődéséhez. Ez mind a pedagógusoktól, mind a gyermekektől nagyfokú önállóságot, felelős alkotó munkát kíván.

Évről évre emelkedik az iskolánkba jelentkező különleges bánásmódot igénylő gyermekek száma. Ezzel folyamatosan változik a tanulócsoportok összetétele. Arra törekszünk, hogy az egészséges arány ne boruljon fel. A mindennapos pedagógiai munkánkat pszichológus, gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus segíti, egyéni és a csoportos személyiség fejlesztő foglalkozások keretében, melyeknek legfőbb célja, hogy spontán azonosulási helyzetek teremtésével a gyermekek egymás felé irányuló empátiája kényszer nélkül, játékos formában erősödjön. A foglalkozások folyamán nem csak elfogadják mások gyengeségeit, hanem önismeretük is mélyül. Mind a maguk, mind a mások elfogadásával olyan szociális érettségre, jártasságra tesznek szert, mely a későbbi életükben is segíti beilleszkedésüket és tájékozódásukat a társadalomba.

A különleges gondoskodást igénylő gyermekek tanulmányi munkáikban is speciális segítségre, folyamatos differenciálásra szorulnak. A személyre szabott, a gyerekek igényeihez, haladási üteméhez igazított fejlesztési terveket a szakembereink megsegítésével iskolánk pedagógusai készítik el, aminek rendjét, idejét és témáját a tanmentükhöz mellékleteként rögzítik.

Célunk a gyermekek sajátosságainak, egyéni fejlődési ütemének megfelelő, differenciált személyre szabott, kompetencia alapú oktatás megvalósítása. Képességeik kibontakoztatásával a komplexitásra törekszünk. Egyszerre hatunk az érzelmi és értelmi intelligenciára. Az egész személyiséget fejlesztjük, és törekszünk a diákjaink problémamegoldó képességének minél hatékonyabb fejlesztésére, a teljesítményképes tudás megszerzésének biztosítására.

Nappali oktatás keretében, a jóváhagyott pedagógiai program alapján általános alapműveltséget nyújtó képzés, amelynek keretén belül a különleges gondoskodást igénylő (tanulás, részképesség zavarban szenvedő) gyermekek tanítása integráltan történik. Ugyanekkora hangsúlyt fektetünk a kiemelkedő képességű tanulóink tehetségének gondozására is.

Annak érdekében, hogy egyenlő eséllyel tanuljanak diákjaink egységes nevelési elvekkel, egységes program alapján dolgozunk. Azonos értékrendet kell követünk intézményünkben.

Minden tanulót a saját képességeihez mérten, ennek ismeretében differenciáltan oktatunk. Egyénre szabottan, alkalmazkodva a gyermek tanulási szintjéhez, üteméhez és igényéhez, haladunk a tananyagban. A pedagógiai munkánk során arra törekszünk, hogy a tanulóink között meglévő különbségeket minél inkább csökkentsük, nem a kiemelkedő képességű tanulók visszafogásával, hanem a lemaradók, különleges gondoskodást igénylők megsegítésével, felzárkóztatásával.

 

Az iskola története

Iskolánkban Szabó Erika, igazgatónő által kidolgozott pedagógiai program alapján, az Oktatási Minisztérium határozatlan idejű engedélyével a 1992-93-as tanévben kísérleti jelleggel kezdődött meg az oktatás.

Már az első héten kiderült, hogy egy akkoriban újdonságnak számító, a hagyományostól eltérő módszerekkel működő iskolára nagy szükség van. Az első, még nagyon „kezdetleges” hirdetésünkre rengetegen jelentkeztek. Azóta is minden évben várakozólistáról kerülnek hozzánk a gyerekek. Az új iskolaforma lehetővé tette, hogy évről évre megújulva, az iskola arculatán folyamatosan változtatva nagyobb és nagyobb épületbe kerüljünk, az újabb és újabb szülői és partneri igényekre figyelve. Folyamatosan javítottuk a rólunk kialakult képet, és az eltelt időben kiderült, hogy manapság is nagy igény van az ilyen típusú intézményekre. Ma már a saját épületünkben fogadhatjuk a gyerekeket, amely épület kifejezetten a programhoz épült. Az eltelt évek során lépésről-lépésre valósítottuk meg a barátságos, biztonságos, támogató környezet, ahol a kollegák elkötelezettek, megszállottak, nagyszerű partnerek e speciális program megvalósításában. Ötleteikkel, kiváló programokkal folyamatosan segítik a munkát, hogy jobbak és jobbak legyünk. Ez ma is közös érdekünk.

Jelentkezzen most az ÚjSuliba

Nyújtott első évfolyam

Általános iskola 1-8. évfolyam

A nyújtott első évfolyam, az előkészítő tulajdonképpen az óvoda és az iskola közötti átmenetet fedi le. Lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekek egy hosszabb időszaknak köszönhetően, könnyedén szokjanak át a játékos iskolai előkésztő foglalkozásokból a komolyabb koncentrációt és feladattudatot igénylő mindennapokba.

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban rögzítettektől. Azonban intézményünkben a helyi tantervben, tekintettel a sajátos nevelési igényű gyermekekre, indokolt lehet az első évfolyam két tanévi időtartamára történő széthúzása. Ebben az esetben az első tanév az intenzív prevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a pszichés gondozás, a megfelelő motiváció és a feladattudat kialakításának az időszaka, korrekciós-kompenzáló-terápiás módszerek alkalmazásával.

Iskolánkban évfolyamonként egy-egy osztály működik. Az első előkészítő plusz egy évfolyamot jelent.

Az alsó tagozatban több lehetőség nyílik a játékos differenciált oktatásra, míg a felső tagozaton fokozottan figyelünk a továbbtanulásra.

Az órákon csoportfoglalkozások, kétszemélyes kapcsolatok keretében nagy súlyt fektetünk a tehetséggondozásra, és ezzel párhuzamosan a különleges gondoskodást igénylő gyermekekre. Ha valaki lemarad, vagy segítségre szorul, szaktanári segítséget kap. A jól haladó, kimagasló képességű gyermekeknek biztosítjuk a kötelezően választható tanórákat, amikor választhatnak az érdeklődésüknek megfelelő, magasabb évfolyam tanórái közül. Így nem kell rájuk külön készülni, nekik több feladatot adni a tanórán, és a pedagógusnak több ideje jut a lassabban haladó gyermekek felzárkóztatására, megsegítésére. A pedagógusok munkáját évek óta gyógypedagógus és pszichológus segíti.

A 7. és 8. osztályban hetente kettő-kettő felvételi előkészítő órát tartunk, amelyeken az előző évek felvételi anyagait dolgozzuk fel, ezzel is segítve a továbbtanulás zökkenőmentességét. Tanulóink évek óta azokba a középfokú intézményekbe nyernek felvételt, amelyeket megjelöltek.

A tanórákat követően délután 15 és 16 óra között szaktanári segítséget lehet igényelni a házi feladat elkészítéséhez, az esetleges hiányosságok pótlásához.

A kiemelkedő képességű gyermekek számára, érdeklődésükhöz igazodva, többféle szakkör áll rendelkezésükre.

A gyermekek számára napi 4 étkezés biztosított szépen terített asztaloknál, nyugodt, biztonságos légkörben.

Projekt

A kötelező tanórákon kívül az egész évet átfogó projekt még több lehetőséget biztosít a fejlesztésre. A szociális kompetenciák kialakítására az együttműködés eredményes és örömteli megtapasztalására jó lehetőség, amely hozzásegíti a tanulókat a látható világ mélyebb átéléséhez, számukra könnyebb értelmezéséhez. Az élet különböző területeinek megismertetését komplex feladatokkal, egymással összegfüggő feladatsorokkal, a feladatok folyamatának elvégzésével kivitelezzük, mely folytonos tevékenykedtetéssel a gyerekek sikerélményhez jutnak. Így a tanév végére a tevékenység központú projekt segítségével kreatív, élményközpontú, a mindennapi életben is használható tudást szerezhetnek.

A 2023/2024-es tanévben Filmakadémiát indítunk.

A 2023/2024-es tanévben Filmakadémiát indítunk, ahol a gyerekek komplex módon fejleszthetik kreativitásukat. Forgatókönyvet írnak a választott kötelező olvasmányokból. Rendezőként, operatőrként, vágóként, fő és mellékszereplőként, filmes szakemberekként próbálhatják ki magukat. Izzadságos szövegelemzés helyett, játékosan, filmkészítés közben ismerkednek az egyébként nem könnyű, hosszú szövegekkel, történetekkel. Beleélik magukat a szereplők jellemébe, amely észrevétlenül formálja, alakítja a személyiségüket.

Megismerik a könnyen használható filmes szoftvereket, a filmgyártás rejtelmeit. A számítógépeket, a laptopokat, a telefonokat az agresszív játék, a nem nekik való oldalak látogatása helyett, önálló alkotásra, csapatban történő gondolkodásra, kreatív alkotómunkára használják. Félévkor és év végén az elkészült filmeket bemutatjuk a szülőknek. A meghívott filmes szakemberekből álló zsűri, egyfajta „PREMIER” keretében kiosztja a „SULI-OSCAR” díjakat.

 

A Filmakadémia projektünket a Korda Filmpark meglátogatásával indítjuk el.

Fontos, hogy a kiemelkedő képességű tanulóinkat hozzásegítsük képességeik, készségeik, kompetenciáik minél jobb kibontakoztatásához, ebben segít a Filmakadémia projekt megvalósítása, mivel ez a terület rendkívül sok lehetőséget rejt a képesség fejlesztésre, illetve a már meglévő képességek kibontakoztatására.

Ugyanakkor lehetőség a különleges bánásmódot igénylő tanulóink megsegítésére, bátorítására, sikerélményhez juttatására. Az integrált felzárkóztató, játékos, szerepek mögé bújható, feladatok megvalósítása a tanórákon hozzásegíti őket, hogy egyenlő esélyekkel léphessenek tovább.

A projekt lehetőséget biztosít számunkra a szülőkkel való szoros kapcsolattartásra.

A filmkészítés lehetőséget ad az értékteremtésre, a hagyományos értékek megőrzésére, illetve arra, hogy a tanulási folyamatban való aktív részvétel révén fejlessze a résztvevők kreativitását, az innovációs képességeket, a toleranciát, az együttműködés, az alkalmazkodás képességét.

Végső cél, hogy az általuk megfilmesített történet értő megtekintése, feldolgozása, megalapozza az igényüket a filmszínház, mozi adta élmény kritikus, értő befogadására.

Jelentkezzen most az ÚjSuliba

Iskolahívogató

„GYERE HOZZÁNK! TANULJ NÁLUNK! LEGYÉL A MI DIÁKUNK!”

Mindenki szeretné a legjobb intézményt megtalálni gyermeke számára, hogy biztonságban legyen, jól érezze magát, eredményeket, sikereket érjen el. Ebben tudunk Önöknek segíteni!

Az Új Suli Alapítványi Általános Iskola 1992/1993 tanévben kezdte meg működését. Gyermekközpontú iskolánkban barátságos, kellemes légkörben, sok pihenéssel, játékkal, a gyerekek egyéni haladási szintjéhez, kíváncsiságához igazodva tanítunk. A működési engedélyünk szerint járhatnak hozzánk tanulási nehézségekkel küzdő, különleges bánásmódot igénylő gyermekek, a csoport egyensúlyának megtartása mellet, meghatározott létszámban.

A kis osztálylétszámok, csoportos foglalkozások (8-10 fő) lehetővé teszik párhuzamosan a kiemelkedő képességű gyerekek tehetséggondozását és a különleges gondoskodást igénylő tanulók fejlesztését, felzárkóztatását.

A magas színvonalú oktatást iskolapszichológus és gyógypedagógus segíti egyéni, illetve csoportos foglalkozások keretein belül. Ezzel szorongásmentes, gyakorlatias, használható tudást szerezhetnek tanulóink.

A heti rendszerességgel tartott projektfoglalkozás tanévenként újabb és újabb központi témát dolgoz fel (pl.: „Az élet él és élni akar”, „Utazás a múltban”, „Bionyomozook”, „Színház az egész iskola, és színész benne minden gyermek”). A projektnapokon műhelyekben dolgoznak a gyerekek, mert ez a tanulási forma igazodik legjobban az életkori sajátosságaikhoz. Érdeklődésüknek megfelelően kapják a feladatokat. Ezzel nemcsak új ismeretekhez jutnak, hanem elsajátítják az önálló tanulás módszerét is.

 

Alternatív pedagógiai módszerünknek köszönhetően tanítványaink kiváló eredményeket érnek el. Sokat fejlődnek, leküzdik az esetleges hiányosságaikat. Melynek eredményeképpen a továbbtanuláskor kivétel nélkül felveszik őket az általuk első helyen megjelölt középfokú iskolákba. Évente kapunk visszajelzést, hogy tanulóink a gimnáziumokban, középiskolákban jól megállják helyüket.

Iskolánk igazodik a versenysportoló tanulóink versenybeosztásához, az esetleges elmaradásokra lehetőséget biztosítunk szaktanár segítségével.

Iskolánk működési rendje szerint a gyerekek reggel 7.30-tól délután 16 óráig tartózkodnak intézményünkben. Az alsó tagozatos gyerekeknek 9 órakor kezdődik a tanítás. A négyszeri étkezés mellett tanórán kívüli foglalkozásokat is szervezünk számukra. Ezek hangszeres, nyelvi, kézműves, számítástechnikai és természetismereti foglalkozások. A legkisebbek érdeklődését a „Kis Kutatók”, a nagyokét a „Grassroots” alapú mozgásos játékok hivatottak felkelteni. A 2. évfolyamtól kezdődően 15 és 16 óra között lehetőséget biztosítunk a házi feladat elkészítésére, illetve a délelőtti tanulás során elmaradt, vagy meg nem értett feladatok szaktanárral való pótlására.

Azoknak a gyerekeknek, akiket a szüleik a mi iskolánkba szeretnének beíratni, 3 próbanap áll rendelkezésükre. Ezen idő alatt kipróbálhatják, hogy szeretnének-e a mi iskolánkba járni, elfogadják-e és tudnak-e alkalmazkodni a házirendünkhöz, a gyerekek által készített szabályokhoz. Ez a 3 nap számunkra is lehetőség arra, hogy a beiratkozni kívánó kisgyermeket megismerhessük. A próbaidő lejárta után a szülők számára személyes megbeszélést biztosítunk, amikor ők is megismerkedhetnek az iskolánk életével, rendjével, elvárásaival. Ez a 3 nap biztosítja, hogy az iskolánkban dolgozó szakemberek (gyógypedagógus, pszichológus) kötetlenül megfigyeljék a kisgyermeket. Amennyiben valamilyen tanulási, vagy részképesség, vagy bármilyen más problémával találkoznak, az erre vonatkozó stratégiát megosztják a szülőkkel.

Amennyiben iskolánk felkeltette érdeklődésüket, kérjük, keressenek minket bizalommal!

Iskolánkba várakozó listáról, a jelentkezés sorrendjében kerülhetnek be a gyerekek. Célszerű a felvétel ügyében a titkárságon érdeklődni.

Szabó Erika

intézményvezető

Jelentkezzen most az ÚjSuliba

Tovább tanulás

A 7. és 8. osztályban hetente kettő-kettő felvételi előkészítő órát tartunk, amelyeken az előző évek felvételi anyagait dolgozzuk fel. Ezzel is segítve a továbbtanulás zökkenőmentességét, eredményességét. Tanulóink a 8 évfolyamos képzés során, teljesítményképes tudásuk birtokában, 100 %-ban nyernek felvételt az általuk választott középfokú intézményekbe. A középfokú intézményeknek a 2011. évi CXC a nemzetközi köznevelésről szóló törvény 81. §-ban foglaltaknak megfelelően kötelező tájékoztatást küldeni a nálunk végzett tanulók tanulmányi eredményeiről. Ezek a visszajelzések nagyon pozitívak, számunkra egy visszaigazolás arról, hogy a nálunk tanuló gyerekek megfelelő alapokat kaptak felnőtt életük sikerességéhez.

Rólunk mondták

Jelentkezzen most az ÚjSuliba

Karrier

ÓRAADÓ ANGOL SZAKOS PEDAGÓGUST KERESÜNK

 

Családias iskolánkban megvalósíthatod mindazt, amiért ezt a pályát választottad.

Lelkes, kreatív csapatunkba keressük azt a kollégát, aki a felső tagozatos, kis létszámú osztályainknak a lehető legtöbb tudást tudja átadni, a lehető legérdekesebb módon.

 

 

Elvárások: 

  • szakirányú végzettség,
  • kedves mosolygós személyiség,
  • gyermekközpontú szemléletmód,
  • következetes elvárásrendszer a gyermekek irányába.

 

Amit kínálunk: 

  • megbecsülés anyagilag, szakmailag és emberileg egyaránt,
  • jó hangulatú, elfogadó, támogató légkör,
  • szabadabb mozgástér, kreatív hozzáállás,
  • szakmai fejlődés lehetősége,
  • kis létszámú osztályok.

 

Jelentkezni az ujsuli@gmail.com e-mail címen lehet fényképes önéletrajzzal és a végzettséget igazoló dokumentummal.

 

Kapcsolatfelvétel